ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΠΣ ΛΕΣΒΟΥ

Share:

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΛΕΣΒΟΥ

ΤΗΛ . 22510-22210     FAX 22510 -42267

 

Αριθμ Πρωτ,    624                                         Μυτιλήνη    12-5-2017

 

Προς τα

Σωματεία της δύναμής μας

Κύριε Πρόεδρε,

 

               ΄Εχοντας υπόψη τις διατάξεις του καταστατικού της ΕΠΣΛ και του Ν. 2725/1999 όπως ισχύει σήμερα , καθώς και την υπ΄αριθμ. 10/11-5-17 απόφαση του ΔΣ της ΕΠ

                                         Σ Υ Γ Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε

 

Γενική Συνέλευση των Σωματείων – Μελών  της ΕΠΣΛ στην Μυτιλήνη την 5η Ιουνίου 2017 στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Ιππείου,     ημέρα Δευτέρα  και ώρα έναρξης την 18.00 με θέματα :  

 

 1. Εκλογή τριών [3] γραμματέων Πρακτικών Γ.Σ
 2. Συζήτηση έγκριση Διοικητικού Απολογισμού  περιόδου Ιούλιος 2016 – Ιούνιος 2017.
 3. Συζήτηση –έγκριση Οικονομικού Απολογισμού  οικον. έτους 2016.
 4. Συζήτηση – έγκριση Οικονομικού Προυπολογισμού  έτους 2018.
 5. Εκλογή δύο [2] μελών Εφορευτικής Επιτροπής.
 6. Αρχαιρεσίες για την εκλογή έντεκα [11] Τακτικών και μέχρι έντεκα [11] αναπληρωματικών μελών του  Διοικ..Συμβουλίου της ΕΠΣΛ.
 7. Αρχαιρεσίες για την εκλογή τριών [3] τακτικών και μέχρι τριών [3] αναπληρωματικών μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής της ΕΠΣΛ.

 Εάν δεν υπάρχει απαρτία η Γενική Συνέλευση χωρίς άλλη πρόσκληση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη ημέρα , δηλαδή την 6-6-17 στο ίδιο τόπο και την ίδια ώρα με τα ίδια θέματα.

Των εργασιών της ΓΣ προεδρεύει σύμφωνα με το Καταστατικό ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΕΠΣΛ , της δε Εφορευτικής Επιτροπής δικαστικός αντιπρόσωπος ο οποίος θα διορισθεί από τον προιστάμενο του Πρωτοδικείου Μυτιλήνης.

Κάθε σωματείο εκπροσωπείται στην Γενική Συνέλευση δια αντιπροσώπου. Ο τακτικός αντιπρόσωπος μαζί με τον αναπληρωματικό του ορίζονται με απόφαση του ΔΣ των Σωματείων.

Οι αντιπρόσωποι νομιμοποιούνται με την κατάθεση της ΕΠΣΛ , το αργότερο προ τριών ημερών μη συμπεριλαμβανομένης της ημέρας

 

                                                      .2.

 

αποστολής του ειδικού πληρεξούσιου εγγράφου του σωματείου –μέλους , ήτοι μέχρι  την Πέμπτη 1-6-2017 και ώρα 14.00.

Μέλος του ΔΣ της ΕΠΣΛ και της Ε.Ε δεν μπορεί να είναι αντιπρόσωπος σωματείου-μέλους κατά την ΓΣ.

Κάθε σωματείο εκπροσωπείται στην ΓΣ από έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό αντιπρόσωπο.

Κάθε σωματείο διαθέτει στην ΓΣ μία ψήφο. Ο αναπληρωματικός  ψηφίζει εφόσον απουσιάζει ο τακτικός. Οι αρχαιρεσίες διενεργούνται πάντοτε  μυστικές  με ψηφοδέλτια.

Για την εκλογή των μελών του ΔΣ της ΕΠΣΛ κάθε σωματείου – μέλος μπορεί να υποδεικνύει έναν υποψήφιο ως τακτικό και έναν [1] υποψήφιο ως αναπληρωματικό.

Η υπόδειξη υποψήφιων γίνεται από τα σωματεία – μέλη εγγράφως δέκα [10] τουλαχιστον ημέρες πριν την συνερχόμενη για την εκλογή διοίκησης Τακτική ΓΣ,  ήτοι μέχρι την Τρίτη  23-5-2017 και ώρα 14.00.

Η Διοίκηση της ΕΠΣΛ ανακηρύσσει τους υποψήφιους προς εκλογή, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση ήτοι μέχρι το Σάββατο 27-5-2017 και καταρτίζει το ψηφοδέλτιο εκλογής.

Η εκλογή των μελών διενεργείται με μυστική ψηφοφορία από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή .

Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής είναι δικαστικός αντιπρόσωπος που διορίζεται μετά από αίτηση της ΕΠΣΛ από το Πρωτοδικείο Μυτιλήνης. Τα υπόλοιπα δύο μέλη εκλέγονται με ψηφοφορία από τα μέλη της ΓΣ.

Κατά την ψηφοφορία σημειώνονται επι του ψηφοδελτίου με σταυρό προτίμησης :

 

 1. Υποχρεωτικά έντεκα [11] υποψήφιοι από τα τακτικά μέλη
 2. Μέχρι έντεκα [11] από τα αναπληρωματικά μέλη
 3. Υποχρεωτικά τρία [3] από τα τακτικά μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής
 4. Μέχρι τρία [3] από τα αναπληρωματικά μέλη Ε.Ε.

Ψηφοδέλτιο που φέρει μεγαλύτερο ή μικρότερο αριθμό σταυρών προτίμησης από όσα προβλέπεται από το Καταστατικό , θεωρείται ακυρο.

Ψηφοδέλτια άκυρα, λευκές ψήφοι ή άλλες μορφές αποχής δεν συμπεριλαμβάνονται στην καταμέτρηση των έγκυρων ψηφοδελτίων.

Μετά την διαλογή των ψηφοδελτίων η Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει ως επιτυχόντες για τα Τακτικά και Αναπληρωματικά μέλη τους υποψήφιους που έλαβαν την σχετική πλειοψηφία.

Σε περίπτωση ισοψηφίας ενεργείται από την Εφορευτική επιτροπή κλήρωση, παρουσία και του Προέδρου της ΓΣ.

Υποψήφιοι οι οποίοι υποδεικνύονται ως αναπληρωματικοί δεν εκλέγονται ως τακτικά μέλη.

                                                 .3.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  – ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ  ΚΑΙ  ΚΩΛΥΜΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

====================================================

Δεν μπορεί να είναι μέλος Διοίκησης της ΕΠΣΛ και της Εξελεγκτικής Επιτροπής :

 1. ΄Οποιος δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του
 2. ΄Οποιος έχει παραπεμφθεί στο δικαστήριο για κακούργημα με κλητήριο θέσπισμα σύμφωνα με τον Ν. 663/1977, όπως ισχύει κάθε φορά ή με τελεσίδικο βούλευμα ή έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για τέλεση κακουργήματος, καθώς και όποιος έχει καταδικασθεί σε βαθμό πλημμελήματος με τελεσίδική δικαστική απόφαση που εκδόθηκε την τελευταία δεκαετία είτε σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών ετών , είτε ανεξάρτητα από το ύψος της ποινής για τα ποινικά αδικήματα του Ν. 2725/99 ή για αδικήματα βίας στους αθλητικούς χώρους για χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης , κατασκοπία, κλοπή ,υπαιξέρση , δόλια χρεωκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, φοροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφεία, απιστία , απάτη ,εκβίαση , έγκλημα κατά της γεννετήσιας ελευθερίας  και οικονομικής εκμετάλευσης της γεννετήσιας ζωής , παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών , περί όπλων και περί μεσαζόντων .
 3. Όποιος έχει στερηθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση τα πολιτικά δικαιώματα και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η στέρηση.
 4. ΄Οποιος έχει τιμωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 του Ν. 2725/99 και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία.

Δεν επιτρέπεται η υποβολή υποψηφιότητας διαιτητή εν ενεργεία ή μη και η συμμετοχή τους στις αρχαιρεσίες πριν από την παρέλευση τριών πληρών ετών από την  διαγραφή του από τα Μητρώα του Συνδέσμου Διαιτητών στον οποιον άνηκε.  Η ημερομηνία διαγραφής του , πιστοποιείται με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του Προέδρου του Συνδέσμου, η οποία πρέπει να συνοδεύει την υποβολή της υποψηφιότητας.

Ως διαιτητές για την εφαρμογή της διάταξης αυτής θεωρούνται επίσης οι επόπτες, οι παρατηρητές καθώς και όσοι με οποιαδήποτε τρόπο συμμετέχουν συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο.

Αθλητής μπορεί να εγγραφεί ως μέλος σε Αθλητικό Σωματείο σύμφωνα με τους όρους και τις προυποθέσεις του Καταστατικού του, ένα τουλάχιστον έτος μετά την τελευταία συμμετοχή του σε επίσημο αθλητικό αγώνα. Κατ΄ ακολουθία, δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος της ΕΠΣΛ παρά μόνο μετά την πάροδο διετίας από τον τελευταίο αγώνα , εφόσον βεβαίως έχει εγγραφεί ως μέλος σωματείου.

Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι το προσωπικό της ΕΠΣΛ για όσο χρόνο διαρκεί η πάσις φύσεως σύμβαση εργασίας του με αυτό και για ένα χρόνο από την λήξη της καθώς επίσης και όσοι

 

   .4.

συνάπτουν σύμβαση με την ΕΠΣΛ για παροχή υπηρεσιών ή για εκτέλεση έργου με αμοιβή είτε ατομικα έίτε ως ομόρρυθμοι έταιροι

           είτε ως διαχειριστές ΕΠΕ ή μέλη ΔΣ ανώνυμης εταιρείας, για όσο

          χρόνο διαρκεί η σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή η έκτέλεση του   

           έργου και για ένα χρόνο μετά την λήξη, με οποιαδήποτε τρόπο

          της σύμβασης  η την παράδοση του έργου αντίστοιχα.

Εμποροι αθλητικων ειδών καθώς και ο μέτοχοι , έταιροι, διαχειριστές και μέλη του ΔΣ αθλητιής ανώνυμης εταιρείας και κάθε είδους εμπορικής εταιρείας,εφόσον αυτές έχουν ως αντικείμενο εργασιών τους την εμπορία ή την κατασκευή κάθε είδους αθλητικών ειδών, δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του ΔΣ η της Εξελεγκτικής επιτροπής.

Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι όσοι διατηρούν Πρακτορεία προγνωστικών αγώνων ποδοσφαίρου καθώς και οι σύζυγοι , τα τέκνα και οι γονείς τους αλλά μόνο για σωματεία που καλλιεργούν το άθλημα , οι αγώνες του οποίου περιλαμβάνονται στα δελτία προγνωστικών αγώνων που διακινεί το πρακτορείο.

        

           ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

 

Για την εφαρμογή των διατάξεων του Καταστατικού και του νόμου και τον έλεγχο των προσόντων – ιδιοτήτων ή κωλυμάτων των υποψηφίων , ταυτόχρονα με την υπόδειξη κατατίθεται στην ΕΠΣΛ:

 1. Bεβαίωση σωματείου ότι ο υποψήφιος είναι μέλος του που έχει το δικαίωμα εκλέγειν-εκλέγεσθαι
 2. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι δεν εμπίπτει στα κωλύματα και τους περιορισμούς του ν. 2725/99 όπως έχει τροποποιηθεί και του καταστατικού της ΕΠΟ.
 3. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου υποψηφίου


Στερείται του δικαιώματος ψήφου στις γενικές συνελεύσεις κάθε σωματείο, εφόσον στο προ της γενικής συνέλευσης ημερολογιακό έτος δεν είχε συμμετοχή σε αγώνες με 18 τουλάχιστον ποδοσφαιριστές. Η συμμετοχή αποδεικνύεται από επίσημα φύλλα αγώνων που διοργανώνονται αποκλειστικά από την ΕΠΣ Λέσβου ή την ΕΠΟ. Διατάξεις του παρόντος που προβλέπουν τυχόν αυστηρότερες προυποθέσεις  άσκησης του δικαιώματος ψήφου ισχύουν.                            
 
Η Διοίκηση της ΕΠΣΛ είναι στην διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση  η αναγκαία πληροφορία , τόσο για τα περιεχόμενα της παρούσας όσο και για άλλα θέματα που βέβαια συνδέονται με 
το  αντικείμενο της.

 

                                      Για την ΕΠΣΛ

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

          

 

         ΣΤ.ΨΑΡΡΟΠΟΥΛΟΣ                        ΠΑΝ. ΣΑΛΤΑΣ

 

         

 

                   

                                         
     ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ – ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ    

     ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΤΑΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΣΛ  

     ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ , ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

     ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΘΟΥΝ  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΣΛ .     

 

 

 

Διαβάστε επίσης...

Για τηλεφωνική εξυπηρέτηση καλείτε μονο στον αριθμό 2251022004.

Το γραφείο της ΕΠΣ Λέσβου θα παραμέινει κλειστό για το κοινό για λόγους δημόσιας υγείας.

Για την εξυπηρέτηση σας καλείτε στο 2251022004 απο 9:00-14:00 ή στο email: epslesvou@hotmail.com

Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λέσβου

Ε.Π.Σ. ΛΕΣΒΟΥ